Nasdaq:US$18.73 (+0.01) | HKEX:HK$30.75 (+1.05) | AIM:£2.96 (-0.08)
News & Presentations
Previous Article   |   Next Article
Presentations, Scientific Publications | 27 Sep 2017

CSCO 2017: FRESCO In-Depth Analysis

In-depth Analysis of the FRESCO Study: a Randomized, Double-blind, Phase III Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Fruquintinib in Patients with 3+ Line Advanced Colorectal Cancer

Shukui QIN*, Jin LI*, Yuxian BAI, Yanhong DENG, Lei YANG, Zhen-Dong CHEN, Haijun ZHONG, Rui-Hua XU, Hongmin PAN, Weijian GUO, Yongqian SHU, Ying YUAN, Jianfeng ZHOU, Nong XU, Tianshu LIU, Dong MA, Changping WU, Ying CHENG, Jian-Ming XU, Donghui CHEN, Wei LI, Sanyuan SUN, Zhuang YU, Peiguo CAO, Lin SHEN, Haihui CHEN, Jiejun WANG, Shubin WANG, Hongbing WANG, Songhua Fan, Ye Hua, Weiguo Su

Venue: Chinese Society of Clinical Oncology Annual Meeting
Session: Plenary Keynote Presentation
Presenter: Shukui Qin
Date: Wednesday, September 27, 2017